Členovia k 31.12.2010 Veda na scéne Slovensko

Stiahnuť PDF

RNDr. Rastislav Adámek, PhD.
Laboratórium transferu technológií
Ústav fyzikálnych vied
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5
041 54 Košice
E-mail: rastislav.adamek@upjs.sk
doc. RNDr. Vladimír Bahýľ, CSc.
Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
Drevárska fakulta
Technická univerzita Zvolen
T.G. Masaryka 24
960 53 Zvolen
E-mail: bahyl@vsld.tuzvo.sk
doc. RNDr. Peter Čerňanský, CSc.
Katedra fyzika
Pedagogická fakulta
Trnavská univerzita
Priemyselná 4
918 43 Trnava
E-mail: pcernan@truni.sk
doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD.
Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
Technická univerzita Zvolen
T.G.Masaryka 24
960 53 ZVOLEN
E-mail: adanihel@vsld.tuzvo.sk
doc. RNDr. Ján Degro, CSc.
Ústav geografie
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Angelinum 9
041 54 Košice
E-mail: jan.degro@upjs.sk
RNDr. Alexander Dirner, CSc.
Ústav fyzikálnych vied
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5
041 54 Košice
E-mail: alexander.dirner@upjs.sk
RNDr. Jana Füzerová, PhD.
Oddelenie matematických štruktúr
Katedra aplikovanej matematiky
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice
E-mail: jana.fuzerová@tuke.sk
RNDr. Jozef Hanč, PhD.
Oddelenie didaktiky fyziky
Ústav fyzikálnych vied
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Angelinum 9
041 54 Košice
E-mail: jozef.hanc@upjs.sk
doc. RNDr. Oľga Holá, PhD.
Oddelenie chemickej fyziky
Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Radlinského 9
812 37 Bratislava
E-mail: olga.hola@stuba.sk
doc. RNDr. Daniel Jancura, PhD.
Katedra biofyziky
Ústav fyzikálnych vied
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5
041 54 Košice
E-mail: daniel.jancura@upjs.sk
RNDr. Dana Jančinová
1. súkromné gymnázium v Bratislave
Bajkalská 20
821 08 Bratislava
E-mail: danajanc@1sg.sk
RNDr. Zuzana Ješková, PhD.
Oddelenie didaktiky fyziky
Ústav fyzikálnych vied
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Angelinum 9
041 54 Košice
E-mail: zuzana.jeskova@upjs.sk
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
Oddelenie didaktiky fyziky
Ústav fyzikálnych vied
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Angelinum 9
041 54 Košice
E-mail: marian.kires@upjs.sk
prof. RNDr. Peter Kollár, CSc.
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Ústav fyzikálnych vied
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Angelinum 9
041 54 Košice
E-mail: peter.kollar@upjs.sk
RNDr. Dalibor Krupa, CSc., D.Phil.
Fyzikálny ústav SAV
Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9,
845 11 Bratislava 45
E-mail: krupa@savba.sk
RNDr. Ľudmila Onderová, PhD.
Oddelenie didaktiky fyziky
Ústav fyzikálnych vied
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Angelinum 9
041 54 Košice
E-mail: ludmila.onderova@upjs.sk
doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
Katedra fyzika
Pedagogická fakulta
Trnavská univerzita
Priemyselná 4
918 43 Trnava
E-mail: mozvoldo@truni.sk
doc. RNDr. Pavol Petrovič, CSc.
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Ústav fyzikálnych vied
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Angelinum 9
041 54 Košice
E-mail: pavol.petrovic@upjs.sk
doc. RNDr. Marián Reiffers, DrSc.
Ústav experimentálnej fyziky SAV
Slovenská akadémia vied
Watsonova 47
040 01 Košice
E-mail: reiffers@saske.sk
doc. RNDr. Jaroslav Staníček, CSc.
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina F1, 842 48 Bratislava 4
E-mail: stanicek@fmph.uniba.sk
RNDr. Igor Túnyi, CSc.
Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava 1
E-mail: tunyi@up.upsav.sk
Mgr. Mária Bilišňanská
Oddelenie didaktiky fyziky
Ústav fyzikálnych vied
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Angelinum 9
041 54 Košice
E-mail: maria.bilisnanska@student.upjs.sk

Aktuality


1.9.2009
Začiatok projektu
26.5.2015
Nové materiály