Exkurzie


Exkurzie Stiahnuť PDF
Exkurzie Exkurzia je mimoškolská organizačná forma, ktorá umožňuje žiakom poznávať predmety, javy a procesy v podmienkach reálnej praxe, v príslušnom prostredí a v typických podmienkach. Bezprostredné pozorovanie a poznávanie prispieva k vytváraniu predstáv a vedomostí. Exkurzia podporuje názornosť vyučovacieho procesu, poukazuje na praktický význam osvojovaných poznatkov, podporuje spojenie teórie s praxou, profesijnú orientáciu žiakov, umožňuje zážitkové učenie, vytvára a upevňuje vzťahy v žiackych kolektívoch.

Aktuality


1.9.2009
Začiatok projektu
26.5.2015
Nové materiály