História Science on Stage

Stiahnuť PDF


SCIENCE ON STAGE
predstavuje Európsky projekt iniciovaný v r. 1999 s cieľom pritiahnuť pozornosť k problémom v oblasti prírodovedného vzdelávania, súvisiacich s nízkou prírodovednou gramotnosťou a hľadať riešenia týchto problémov v európskom kontexte. Projekt realizovaný formou festivalu vedy má za cieľ umožniť stretnutia učiteľov a ďalších odborníkov na vzdelávanie s cieľom výmeny skúseností v oblasti inovatívnych vyučovacích metód a vybudovať sieť odborníkov na vzdelávanie a popularizáciu prírodných vied z celej Európy. Je zameraný na obsah a spôsob vyučovania prírodných vied a hľadanie ciest ako stimulovať a motivovať študentov a ich záujem o prírodné vedy. Tým, že sa vždy koná na pôde významnej vedeckovýskumnej inštitúcie, dáva priestor európskej učiteľskej komunite nahliadnuť do vedeckovýskumných pracovísk a získať prehľad o najnovších vedeckovýskumných výsledkoch, ktoré môže učiteľ transformovať do vyučovania a predstaviť tak študentom reálny obraz súčasnej vedy.

Physics on Stage
História projektu sa začala písať v r. 1999, kedy predstavitelia CERN (European Organization for Nuclear Research), ESA (European Space Agency) a ESO (European Southern Observatory) na výzvu Európskej komisie zorganizovali v rámci Týždňa európskej vedy a technológií 2000 prvý festival fyziky s názvom Physics on Stage1. Festival sa uskutočnil 6.-10. novembra 2000 v CERN v Ženeve (Šcajčiarsko) a mal medzi účastníkmi mimoriadny úspech. Na základe pozitívnych ohlasov a deklarovanej podpory komunity európskych učiteľov fyziky ESA už v spolupráci s CERN, ESRF (The European Synchrotron Radiation Facility), EMBL (The European Molecular Biology Laboratory), EFDA (The European Fusion Developement Agreement) a ESO zorganizovala druhý festival Physics on Stage2, ktorý sa uskutočnil na pôde ESA-ESTEC (európske stredisko testovania prístrojov na výskum a využitie vesmíru) 2.-6. apríla 2002 v Nordwijku (Holandsko). Takmer okamžite po tomto festivale teraz už novo kreované združenie významných vedecko-výskumných inštitúcií EIROforum v spolupráci s Európskou komisiou zorganizovalo tretí festival Physics on Stage3, ktorý sa uskutočnil opäť na pôde ESA-ESTEC v Nordwijku 8.-15. novembra 2003.

2000 2002 2003


Science on Stage
Od roku 2004 tento projekt už pokračuje v rozšírenej podobe Science on Stage zameranej na výučbu všetkých prírodovedných predmetov a je súčasťou tzv. iniciatívy ESTI (The European Science Teachers Initative) podporovanej všetkými siedmimi partnermi EIROforum, ktorej ďalšou aktivitiou je aj vydávanie časopisu Science in School pre učiteľov prírodovedných predmetov. Ďalšie dva festivaly už boli realizované pod hlavičkou Science on Stage. Festival Science on Stage 1 sa uskutočnil 12.-18. októbra 2004 na pôde CERN v Ženeve a Science on Stage 2 sa uskutočnil 2.-6. apríla 2007 na pôde ESRF/ILL v Grenobli.

2005 2007

Medzinárodné festivaly by sa neuskutočnili bez národných prehliadok, ktoré bežali takmer vo všetkých zúčastnených krajinách a boli zabezpečované národným riadiacim výborom, ktoré organizovali prehliadky aktivít učiteľov prírodovedných predmetov a ich talentovaných študentov v najrôznejších podobách. Príkladom môže byť poľský festival fyziky, resp. vedy, ktorý sa najbližšie uskutoční v r. 2010, známe české Veľtrhy nápadov ale aj slovenský festival s názvom Tvorivý učiteľ fyziky, ktorý beží od r. 2002 pod vedením RNDr. Dalibora Krupu, nášho národného koordinátora projektu Science on Stage.

Aktuality


1.9.2009
Začiatok projektu
26.5.2015
Nové materiály