Národný riadiaci výbor Veda na scéne Slovensko

Stiahnuť PDF

Predseda:
RNDr. Dalibor Krupa, CSc., D.Phil.
Fyzikálny ústav SAV
Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9,
845 11 Bratislava 45
E-mail: krupa@savba.sk
Členovia medzinárodného riadiaceho výboru:
RNDr. Marián Kireš, PhD.
Oddelenie didaktiky fyziky
Ústav fyzikálnych vied
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Angelinum 9
041 54 Košice
E-mail: marian.kires@upjs.sk
RNDr. Zuzana Ješková, PhD.
Oddelenie didaktiky fyziky
Ústav fyzikálnych vied
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Angelinum 9
041 54 Košice
E-mail: zuzana.jeskova@upjs.sk
Členovia výboru:
doc. RNDr. Jaroslav Staníček, CSc.
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina F1, 842 48 Bratislava 4
E-mail: stanicek@fmph.uniba.sk
RNDr. Dana Jančinová
1. súkromné gymnázium v Bratislave
Bajkalská 20
821 08 Bratislava
E-mail: danajanc@1sg.sk
doc. RNDr. Marián Reiffers, DrSc.
Ústav experimentálnej fyziky SAV
Slovenská akadémia vied
Watsonova 47
040 01 Košice
E-mail: reiffers@saske.sk
RNDr. Igor Túnyi, CSc.
Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava 1
E-mail: tunyi@up.upsav.sk
RNDr. Alexander Dirner, CSc.
Ústav fyzikálnych vied
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5
041 54 Košice
E-mail: alexander.dirner@upjs.sk
doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD.
Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
Technická univerzita Zvolen
T.G.Masaryka 24
960 53 ZVOLEN
E-mail: adanihel@vsld.tuzvo.sk
doc. RNDr. Vladimír Bahýľ, CSc.
Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
Drevárska fakulta
Technická univerzita Zvolen
T.G. Masaryka 24
960 53 Zvolen
E-mail: bahyl@vsld.tuzvo.sk
doc. RNDr. Peter Čerňanský, CSc.
Katedra fyzika
Pedagogická fakulta
Trnavská univerzita
Priemyselná 4
918 43 Trnava
E-mail: pcernan@truni.sk

Aktuality


1.9.2009
Začiatok projektu
26.5.2015
Nové materiály