Slovenská fyzikálna spoločnosť

Stiahnuť PDF


Partner SoS Slovensko Slovenská fyzikálna spoločnosť (SFS) je dobrovoľné združenie vedeckých pracovníkov, odborných pracovníkov, učiteľov, doktorandov a študentov vysokých škôl v oblasti fyziky a príbuzných vedeckých disciplín, bez ohľadu na štátnu príslušnosť, politickú príslušnosť, národnosť, vyznanie a rasu.

Poslaním SFS je prispieť a napomáhať zachovaniu a optimálnemu rozvoju fyziky ako významnej zložky kultúrnych hodnôt a to najmä:

 1. vytváraním spoločnej platformy fyzikov pracujúcich v oblasti výskumu, vzdelávania a v technickej praxi
 2. rozvíjaním koncepčnej a prognostickej činnosti
 3. podporovaním úsilia o zvyšovanie úrovne fyzikálneho vzdelávania
 4. predkladaním návrhov a podnetov príslušným odborným pracoviskám a inštitúciám týkajúcich sa rozvoja fyziky alebo príbuzných odborov
 5. poskytovaním pomoci svojim členom pri ich vedeckej, odbornej a pedagogickej činnosti
 6. podporovaním účasti svojich členov na domácich a zahraničných odborných podujatiach
 7. podporovaním a organizovaním stykov so zahraničnými a medzinárodnými fyzikálnymi spoločnosťami a organizáciami.


Medzi hlavné úlohy SFS ďalej patrí:
 1. usporadúvať a podieľať sa na organizovaní národných a medzinárodných konferencií, seminárov, sympózií, prednášok a iných vhodných akcií
 2. rozvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť
 3. vyjadrovať sa k vedeckej, pedagogickej a publikačnej činnosti vo fyzike a príbuzných odboroch
 4. spolupracovať s MŠ SR, SAV, so školami všetkých druhov kde sa vyučuje fyzika, s pedagogickými ústavmi, s výskumnými a vedeckými pracoviskami a podľa potreby s ďalšími organizáciami
 5. organizovať rôzne fyzikálne súťaže a kluby
 6. spolupracovať s MŠ SR pri organizácii fyzikálnych súťaží.


Kontakt:

Slovenská fyzikálna spoločnosť

Dúbravská cesta 9,
845 27 Bratislava
Slovenská republika

e-mail: reiffers@saske.sk


Aktuality


1.9.2009
Začiatok projektu
26.5.2015
Nové materiály