Národný festival fyziky 2010 - TVORIVÝ UČITEĽ FYZIKY III

WWW stránka Stiahnuť PDF


Tvorivosť je jedným zo zásadných atribútov od ktorého závisí úspech akejkoľvek činnosti. Pedagogický proces bez tvorivosti sa stáva nudným pre pedagógov a nezaujímavý pre študentov. Fyzika je disciplína, ktorej všetky objavy spočívajú na tvorivosti ľudí, ktorí chcú lepšie pochopiť prírodné deje, ich kauzálnu spojitosť a ich dôsledky pre rozvoj civilizácie. Vo výučbe fyziky a z nej odvodených prírodných a technických vied sa nedostatok tvorivosti prejavuje oveľa markantnejšie ako vo vedách s humanitným, či spoločenským zameraním. Dôležitú úlohu tu hrajú tvorivé osobnosti učiteľov, ktoré vedia aj dávno známe poznatky podávať ďalej tak, aby vyvolali osobnú túžbu po poznaní a tvorivosti u svojich poslucháčov.
Slovenská fyzikálna spoločnosť (SFS), ktorá združuje ľudí z výskumných aj pedagogických pracovísk sa sústavne venuje prenosu najnovších prírodovedných poznatkov z výskumu do pedagogického procesu tvorivým spôsobom. Využíva k tomu staré, ale hlavne aj nové technické a komunikačné prostriedky, ktoré, aj keď si to ľudia často neuvedomujú sú samé o sebe produktmi tvorivosti fyzikov.
Národný festival fyziky Tvorivý učiteľ fyziky je priestorom na zdieľanie informácii, výmenu názorov a prezentovanie postojov, pre učiteľov zo škôl a univerzít, popredných vedeckých pracovníkov z univerzít a Slovenskej akadémie vied, ktorým SAV vo svojom Kongresovom centre v Smoleniciach poskytuje vynikajúce podmienky pre efektívny prenos najnovších poznatkov.
Národný festival fyziky organizuje SFS v spolupráci s domácimi aj zahraničnými pracoviskami. K jeho zrodu prispeli významné európske výskumné inštitúcie (CERN, ESA, ESO, ILL a ESFR) prostredníctvom európskeho projektu Science on Stage a Európskej fyzikálnej spoločnosti.
Z domácich vedeckovýskumných a pedagogických inštitúcii sa popri ústavoch SAV (FÚ a GFÚ Bratislava, ÚEF Košice) na spolupráci a spoluorganizácii zúčastňujú PF UJŠ Košice a FMFI UK Bratislava, ďalej Spoločnosť pre vedu a vzdelávanie PANSOPHIA n.o., Pedagogická sekcia JSMF, Hvezdáreň v Rimavskej Sobote a iné.
Festival fyziky má charakter festivalu fyzikálnych nápadov. Určený je učiteľom fyziky škôl všetkých stupňov, ktorí sa chcú podeliť so svojimi nápadmi ako skvalitniť vyučovanie fyziky v rámci školskej reformy. Zameraný je predovšetkým na prezentáciu zaujímavých experimentov, inovatívnych vyučovacích metód a postupov, ktoré u žiakov a študentov stimulujú záujem o fyziku.
Grantovú podporu poskytla agentúra APVV prostredníctvom LPP projektov: LPP-0223-09 Veda na scéne Slovensko, LPP - 0059-09 Odhalenie tajov mikrosveta prostredníctvom analýzy experimentálnych dát a Rada slovenských vedeckých spoločností pri SAV.

Aktuality


1.9.2009
Začiatok projektu
26.5.2015
Nové materiály