Národný festival fyziky 2011 - TVORIVÝ UČITEĽ FYZIKY IV

WWW stránka Stiahnuť PDF


Prírodovedné vzdelávanie má bohatý potenciál zohrávať veľmi významnú úlohu pri formovaní moderného človeka schopného sa aktívne podieľať na znalostnej ekonomike. Nachádzame sa žiaľ v etape, keď postavenie, ciele, úlohy a zaradenie prírodovedného vzdelávania musíme energicky presadzovať v konkurencii mnohých atraktívnych zameraní.
Našou snahou je využiť prirodzenú túžbu mladých pozorovať, objavovať, skúmať a hľadať odpovede na aktuálne problémy. Snažíme sa poskytnúť priestor pre samostatné, tvorivé a zaujímavé objavovanie krás vedeckého poznania, budovanie pozitívneho vzťahu k práci vedcov a pochopenie významu vedy pre spoločnosť.
Slovenská fyzikálna spoločnosť (SFS), ktorá združuje ľudí z výskumných aj pedagogických pracovísk sa sústavne venuje prenosu najnovších prírodovedných poznatkov z výskumu do pedagogického procesu tvorivým spôsobom. Pracoviská pripravujúce budúcich učiteľov v spolupráci s učiteľmi základných a stredných škôl sa snažia inovovať a aplikovať vzdelávacie metódy smerujúce k aktívnemu poznávaniu, pochopeniu podstaty javov a rozvíjaniu kľúčových zručností využiteľných v celoživotnom vzdelávaní.
Predkladaná publikácia vznikla v spolupráci učiteľov zo škôl a univerzít s poprednými vedeckými pracovníkmi z univerzít a Slovenskej akadémie vied, ktorým SAV vo svojom Kongresovom centre v Smoleniciach poskytuje vynikajúce podmienky pre efektívny prenos najnovších poznatkov. Národný festival fyziky organizuje SFS v spolupráci s domácimi aj zahraničnými pracoviskami. K jeho zrodu prispeli významné európske výskumné inštitúcie (CERN, ESA, ESO, ILL a ESFR) prostredníctvom európskeho projektu Science on Stage a Európskej fyzikálnej spoločnosti. Z domácich vedeckovýskumných a pedagogických inštitúcii sa popri ústavoch SAV (FÚ a GFÚ Bratislava, ÚEF Košice) na spolupráci a spoluorganizácii zúčastňujú PF UPJŠ v Košiciach a FMFI UK v Bratislave, ďalej Spoločnosť pre vedu a vzdelávanie PANSOPHIA n.o., Pedagogická sekcia JSMF, Hvezdáreň v Rimavskej Sobote a iné.
Grantovú podporu poskytla agentúra APVV prostredníctvom LPP projektov: LPP-0223-09 Veda na scéne Slovensko, LPP- 0059-09 Odhalenie tajov mikrosveta a Rada slovenských vedeckých spoločností pri SAV. Publikácia Tvorivý učiteľ fyziky IV je v elektronickej forme prístupná na:
http://sfs.sav.sk/smolenice/index.htm
http://ufv.science.upjs.sk/_projekty/smolenice/index.htm

Aktuality


1.9.2009
Začiatok projektu
26.5.2015
Nové materiály